LIÊN KẾT

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Kiểm tra tình hình thực hiện Nghị quyết 18, 19-NQ/TW tại Sở Ngoại vụ

Chiều 3/5, Tổ xây dựng Đề án thực hiện Nghị quyết số 18, 19-NQ/TW tỉnh do đồng chí Hà Ngọc Giáp, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Tổ phó Tổ xây dựng Đề án làm trưởng đoàn kiểm tra tình hình thực hiện Nghị quyết số 18, 19-NQ/TW tại Sở Ngoại vụ.

Lãnh đạo Sở Ngoại vụ báo cáo tình hình thực hiện việc sắp xếp tổ chức bộ máy của đơn vị.

Sở Ngoại vụ có 5 phòng chuyên môn (Văn phòng, Lãnh sự - Người Việt Nam ở nước ngoài, Hợp tác quốc tế, Quản lý biên giới, Thanh tra) và 1 đơn vị trực thuộc (Trung tâm Thông tin và Dịch vụ đối ngoại), với tổng biên chế được giao 34 biên chế (27 biên chế công chức, 7 biên chế viên chức), 5 hợp đồng lao động Nghị định 68/2000/NĐ-CP, hiện có mặt 22 biên chế công chức, thiếu 5 biên chế. Việc bố trí, sắp xếp, sử dụng cán bộ, công chức phù hợp với trình độ chuyên môn, nghiệp vụ theo vị trí ngạch, bậc. Việc bố trí như các phòng hiện nay, cơ bản đáp ứng yêu cầu trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

Thực hiện Đề án số 11-ĐA/TU, ngày 8/11/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả đối với cơ quan hành chính nhà nước cấp tỉnh, cấp huyện trên địa bàn tỉnh theo Nghị quyết 18, 19-NQ/TW, Sở đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt, học tập Nghị quyết, làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tạo sự thống nhất nhận thức sâu sắc trong Đảng, sự đồng thuận trong cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên nắm vững quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ về tiếp tục đổi mới, sắp xếp bộ máy tinh gọn. Xây dựng dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều, khoản quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Ngoại vụ, gửi ý kiến đóng góp của các sở, ngành liên quan, tổng hợp sửa đổi. Hiện nay đang trình Sở Tư pháp, Sở Nội vụ, Ủy ban MTTQ tỉnh thẩm định.

Rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy bên trong của cơ quan, đơn vị, đã tổ chức họp chi bộ, lãnh đạo chủ chốt của Sở thống nhất xây dựng Đề án sắp xếp tổ chức bộ máy của Sở, trong đó xây dựng phương án sáp nhập 2 phòng chuyên môn: Phòng Hợp tác Quốc tế và Phòng Lãnh sự - Người Việt Nam ở nước ngoài trở thành Phòng Hợp tác Quốc tế - Lãnh sự - Người Việt Nam ở nước ngoài. Tuy nhiên, trong thời gian qua, do đồng chí Giám đốc Sở chuyển công tác, 1 phó giám đốc Sở mới chuyển đến, bộ máy lãnh đạo Sở chưa kiện toàn, còn khuyết vị trí Giám đốc, do vậy chưa chủ động việc xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện theo Đề án 11-ĐA/TU. Theo Đề án, cơ cấu tổ chức của Sở Ngoại vụ sẽ gồm: Giám đốc và không quá 2 phó giám đốc, 4 phòng trực thuộc Sở.

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã góp ý, đưa ra một số giải pháp nhằm tiếp tục thực hiện các bước tiếp theo, trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật trình UBND tỉnh Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều khoản quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở; rà soát, sắp xếp lại các phòng, ban chuyên môn theo Đề án sắp xếp tổ chức bộ máy đã được phê duyệt; nghiên cứu đổi mới công tác đánh giá cán bộ, công chức, viên chức đảm bảo chính xác, khách quan, công bằng, công khai, khắc phục tình trạng bình quân, nể nang…; xây dựng tiêu chuẩn, tiêu chí đánh giá kết quả, hiệu quả thực thi công vụ nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức để làm căn cứ sắp xếp lại bộ máy.

Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Hà Ngọc Giáp phát biểu tại buổi làm việc

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Hà Ngọc Giáp đề nghị Sở Ngoại vụ tiếp tục quán triệt sâu sắc Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII; triển khai việc sửa đổi, bổ sung các phương án sắp xếp, tổ chức bộ máy bên trong của đơn vị; xây dựng hoàn chỉnh lộ trình sắp xếp các phòng chuyên môn hợp lý theo nguyên tắc tập trung dân chủ, khách quan; lựa chọn những cán bộ có tinh thần trách nhiệm, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ để bổ nhiệm vào các vị trí phù hợp, đáp ứng yêu cầu của đơn vị.

TT